VANNKRAFT SOM FORNYBAR ENERGIKILDE

Siden tidenes morgen har vann vært selve grunnlaget for vår eksistens. Vannkraft har gjort det mulig å skape verdier og velferd, i vår region, og i hele landet. Det er lett å ta det for gitt. Det er lett å tenke at vår tids store klimautfordringer er noe som skjer en gang i fremtiden. Men det grønne skiftet – det skjer akkurat nå. Naturen har sagt ifra for lenge siden, og når naturen snakker gjør vi klokt i å lytte. Naturen er og blir suveren.

Vannkraft er uslåelig som fornybar energikilde. Av alle former for kraftproduksjon har vannkraft det laveste klimagassutslippet, den høyeste virkningsgraden, den beste reguleringsevnen, og den lengste levetiden.

Den fantastiske vannkraften har bygget regionen i over 100 år. Vannkraften gir ren energi, trygge arbeidsplasser og stabile inntekter til kommunene.

Vannet er en ren, fornybar energikilde som aldri tar slutt. Mens resten av Europa kjemper for å gjøre en femtedel av sin energiforsyning fornybar i tråd med EUs 2020-mål, dekker vannkraften alene allerede om lag 60 prosent av Norges energibehov. Totalt produseres det rundt 132 TWh kraft fra vannet i år med normal nedbør – tilsvarende noe mer enn hele elektrisitetsforbruket vårt – mens drøyt 60 prosent av et potensiale på ytterligere 80 TWh er forbeholdt naturen i vernede vassdrag.

Norsk kraftproduksjon er tilnærmet utslippsfri og derfor en viktig brikke i klimakampen. Klimagassutslipp på verdensbasis må reduseres til maksimalt to tonn per innbygger innen 2050 for å nå det overordnede målet om å begrense global oppvarming til to grader. Derfor er en utslippsfri norsk kraftproduksjon et viktig bidrag for at Norge skal klare sin del av utfordringen.

Vannkraften har vært med å bygge landet i over 100 år. 

Godt over hundre år etter at elektrifiseringen inntok landet vårt står vannkraften for tilnærmet all kraftproduksjon i Norge, og genererer solide inntekter til det offentlige. Årlig bidrar fornybarnæringen med rundt 50 milliarder i form av skatter, avgifter og utbytter til staten, verts- og eierkommuner. Nesten halvparten av Europas magasinkapasitet ligger i landet vårt, og vannkraftproduksjon bidrar til verdiskaping og sysselsetting lokalt. De norske kraftselskapene er i all hovedsak eid av kommuner og fylkeskommuner landet over, og er litt ditt.

Norge som kraftnasjon må videreutvikles og en satsing på eksisterende vil kunne gi betydelig verdiskaping og sysselsetting lokalt.

Vannkraften kan lagres på en annen måte enn andre fornybarkilder. 

Økt utbygging av store mengder vind- og solkraft i Europa har gjort forsyningssikkerhet til en utfordring når det ikke blåser og solen uteblir. Muligheten til å ‘lagre strøm’ i form av vann i magasiner når forbruket er lavt, gjør Norge mindre sårbar for værvariasjoner enn land der slike energikilder utgjør størsteparten av fornybarandelen. Lagringskapasitet i magasinene kan sikre tilgang til vann, og dermed elektrisk kraft, også i tørre perioder.

Flomsikring

Siden kraftproduksjon må skje gjennom hele året, mens vannføringen i vassdragene normalt sett er høyest om våren og høsten, må vanntilførselen fra magasinet til kraftverket reguleres. Vannet fordeles altså over fire årstider og reduserer faren for flom. Ved varsler om mye regn eller stor snøsmelting og dermed fare for flom, tar kraftprodusentene et ansvar ved aktivt å bruke magasinene slik at flommen og skadevirkningene begrenses mest mulig. Vannkraften er arvesølvet vårt. Denne evigvarende ressursen uten klimagassutslipp legger grunnlaget for verdiskaping og er en forutsetning for videre utvikling av et moderne samfunn.

Siden tidenes morgen har vann vært selve grunnlaget for vår eksistens. Vannkraft har gjort det mulig å skape verdier og velferd, i vår region, og i hele landet. Det er lett å ta det for gitt. Det er lett å tenke at vår tids store klimautfordringer er noe som skjer en gang i fremtiden. Men det grønne skiftet – det skjer akkurat nå. Naturen har sagt ifra for lenge siden, og når naturen snakker gjør vi klokt i å lytte. Naturen er og blir suveren.

Vannkraft er uslåelig som fornybar energikilde. Av alle former for kraftproduksjon har vannkraft det laveste klimagassutslippet, den høyeste virkningsgraden, den beste reguleringsevnen, og den lengste levetiden.

Den fantastiske vannkraften har bygget regionen i over 100 år. Vannkraften gir ren energi, trygge arbeidsplasser og stabile inntekter til kommunene.

Vannet er en ren, fornybar energikilde som aldri tar slutt. Mens resten av Europa kjemper for å gjøre en femtedel av sin energiforsyning fornybar i tråd med EUs 2020-mål, dekker vannkraften alene allerede om lag 60 prosent av Norges energibehov. Totalt produseres det rundt 132 TWh kraft fra vannet i år med normal nedbør – tilsvarende noe mer enn hele elektrisitetsforbruket vårt – mens drøyt 60 prosent av et potensiale på ytterligere 80 TWh er forbeholdt naturen i vernede vassdrag.

Norsk kraftproduksjon er tilnærmet utslippsfri og derfor en viktig brikke i klimakampen. Klimagassutslipp på verdensbasis må reduseres til maksimalt to tonn per innbygger innen 2050 for å nå det overordnede målet om å begrense global oppvarming til to grader. Derfor er en utslippsfri norsk kraftproduksjon et viktig bidrag for at Norge skal klare sin del av utfordringen.

Vannkraften har vært med å bygge landet i over 100 år. 

Godt over hundre år etter at elektrifiseringen inntok landet vårt står vannkraften for tilnærmet all kraftproduksjon i Norge, og genererer solide inntekter til det offentlige. Årlig bidrar fornybarnæringen med rundt 50 milliarder i form av skatter, avgifter og utbytter til staten, verts- og eierkommuner. Nesten halvparten av Europas magasinkapasitet ligger i landet vårt, og vannkraftproduksjon bidrar til verdiskaping og sysselsetting lokalt. De norske kraftselskapene er i all hovedsak eid av kommuner og fylkeskommuner landet over, og er litt ditt.

Norge som kraftnasjon må videreutvikles og en satsing på eksisterende vil kunne gi betydelig verdiskaping og sysselsetting lokalt.

Vannkraften kan lagres på en annen måte enn andre fornybarkilder. 

Økt utbygging av store mengder vind- og solkraft i Europa har gjort forsyningssikkerhet til en utfordring når det ikke blåser og solen uteblir. Muligheten til å ‘lagre strøm’ i form av vann i magasiner når forbruket er lavt, gjør Norge mindre sårbar for værvariasjoner enn land der slike energikilder utgjør størsteparten av fornybarandelen. Lagringskapasitet i magasinene kan sikre tilgang til vann, og dermed elektrisk kraft, også i tørre perioder.

Flomsikring

Siden kraftproduksjon må skje gjennom hele året, mens vannføringen i vassdragene normalt sett er høyest om våren og høsten, må vanntilførselen fra magasinet til kraftverket reguleres. Vannet fordeles altså over fire årstider og reduserer faren for flom. Ved varsler om mye regn eller stor snøsmelting og dermed fare for flom, tar kraftprodusentene et ansvar ved aktivt å bruke magasinene slik at flommen og skadevirkningene begrenses mest mulig. Vannkraften er arvesølvet vårt. Denne evigvarende ressursen uten klimagassutslipp legger grunnlaget for verdiskaping og er en forutsetning for videre utvikling av et moderne samfunn.

Kontakt oss

Har du spørsmål? Kontakt Tinn Energi Gruppen:

Åpningstider

08.00-15.30

Telefon

35 08 09 00

E-post

post@tinnenergi.no

Send en melding til oss

Send gjerne inn din henvendelse her